Regulamin sklepu internetowego TechniSat§ 1 Zakres

Poniższy regulamin ma zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych między konsumentem (dalej: Klient), a TechniSat Digital Sp. z o.o. (dalej: TechniSat) w sklepie internetowym TechniSat Digital Sp. z o.o. (dalej: TechniShop).

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.technishop.pl jest TechniSat Digital Sp. z o.o, ul. Poznańska 2, 55-120 Siemianice (zwana dalej: „TechniSat”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000242289, posiadająca REGON: 020142990, NIP: 915-169-74-46, kapitał zakładowy – 5 280 000,00 zł. 4.

Numer rachunku bankowego TechniSat w PLN: 

mBank S.A. nr rachunku:  71 1140 1140 0000 2048 3400 1001. 

Numer rachunku bankowego TechniSat w EUR: 

mBank S.A. nr rachunku: PL44 1140 1140 0000 2048 3400 1002

BIC/SWIFT: BREXPLPWWRO.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty skierowane są wyłącznie do konsumentów (w rozumieniu Art. 22.1 KC), którzy ukończyli 18 lat.

(2) Prezentacja towaru na TechniShop nie stanowi wiążącej oferty TechniSat w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Klient składając zamówienie na TechniShop składa wiążącą ofertę mającą na celu zawarcie umowy kupna towaru znajdującego się w koszyku.

(3) Klient składający zamówienie za pośrednictwem TechniShop, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

(4) Składając zamówienie, klient akceptuje również niniejsze warunki jako mające wyłącznie znaczenie dla stosunku prawnego z TechniSat.

(5) TechniSat potwierdza otrzymanie zamówienia klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Niniejsze potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty zamówienia przez TechniSat. Oświadczenie przyjęcia oferty zamówienia składane jest poprzez przesłanie faktury przez TechniSat. W przypadku płatności z góry umowa kupna zostaje zawarta wraz z pomyślnym zakończeniem procesu zamawiania.

(6) Skuteczność umów sprzedaży dotyczących większych ilości produktów, niż dla potrzeb przeciętnego gospodarstwa domowego oraz zakup produktów celu odsprzedaży komercyjnej, wymaga wyraźnego pisemnego potwierdzenia ze strony TechniSat.


§ 3 Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT i nie obejmują kosztu wysyłki, ani dopłaty za transport przedmiotów wielkogabarytowych.

(2) Dopłaty za wysyłkę mogą się różnić w zależności od rodzaju dostawy i charakteru przedmiotu. Obowiązują ceny w momencie składania zamówienia.


§ 4 Dostępność zamówionych towarów

(1) Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

(2) W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.


§ 5 Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach TechniSat może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

§ 6 Płatności

(1) Klient może zapłacić za przedmioty z góry przelewem na rachunek TechniSat, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) lub metodami płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. TechniSat zastrzega sobie prawo do wykluczenia metod płatności w indywidualnych przypadkach.

(2) W przypadku płatności z góry, klient powinien przelać pełną kwotę zamówienia na konto TechniSat podane w § 1, w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia. TechniSat rezerwuje przedmiot zakupu na okres 5 dni kalendarzowych. Faktura zostanie przesłana wraz z towarem, na podany adres na lub drogą mailową na podany przez klienta adres e-mail.

(3) W przypadku płatności za pośrednictwem metod płatności online klient wyraźnie upoważnia TechniSat do pobrania należnych kwot w momencie składania zamówienia. Płatność ceny zakupu jest należna po zawarciu umowy.

(4) W przypadku płatności przy pomocy karty płatniczej, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

(5) W przypadku płatności z góry na rachunek TechniSat, płatności online oraz kartą płątniczą towar zostanie wysłany po otrzymaniu płatności.

(6) W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, TechniSat ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. 


§ 7 Zastrzeżenie własności

Dostarczony klientowi towar pozostaje własnością TechniSat do czasu pełnej zapłaty.


§ 8  Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

Czas dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.  

Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez TechniSat firma kurierska.§ 9 Gwarancja i rękojmia

Towary sprzedawane przez TechniSat mogą być objęte gwarancją producenta.  

W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na stronie internetowej TechniShop.pl.

W przypadku wad dostarczonego towaru, Klientowi przysługuje ustawowe prawo w zakresie rękojmi/odpowiedzialności za wady, niezależne od gwarancji. 

Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw Klienta do rękojmi za wady. W przypadku roszczeń odszkodowawczych  obowiązują jednak postanowienia szczególne zawarte w § 9.


§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) W przypadku naruszenia obowiązków, odpowiedzialność TechniSat jest ograniczona do kwoty typowej dla umów niskiej wagi. Nie ponosimy odpowiedzialności za dalsze straty finansowe ani roszczenia z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność za rażące zaniedbanie lub umyślne zachowanie oraz roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do obrażeń życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, które wynikają z zaniedbania lub celowego naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika TechniSat.

(2) Termin przedawnienia roszczeń gwarancyjnych klienta wynosi 2 lata w przypadku towarów nowo wyprodukowanych. Natomiast w przypadku towarów używanych termin ten wynosi 1 rok. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie przekazania towaru przez TechniSat firmie transportowej. Skrócenie terminów przedawnienia nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Skrócenie terminów przedawnienia nie dotyczy również roszczeń odszkodowawczych wynikających z umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez TechniSat, jego przedstawicieli prawnych lub pełnomocników.


§ 11 Zasady zwrotów

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, otrzymania towaru przez klienta. 


2. Realizacja odstąpienia od umowy

(1) Aby dotrzymać terminu wystarczy złożyć jednoznaczne oświadczenie o decyzji odstąpienia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:

  1. z wykorzystaniem formularza odstąpienia dostępnego na TechniShop.pl

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  sklep@technisat.com 

w tytule wpisując „ZWROT” i podając numer faktury zakupu lub numer zamówienia

(2) Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, odesłać towar do TechniSat na adres: 

TechniSat / Dział Sprzedaży - ZWROT ul. Polna 14 55-110 Prusice

Prosimy o dołączenie w miarę możliwości wydrukowanej faktury elektronicznej lub informacją o numerze faktury, wraz z adnotacją „ZWROT”. 

(2) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, TechniSat zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie TechniShop.pl). TechniSat dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Ważność

(1) W przypadku skorzystania przez Klienta z Ustawowego prawa odstąpienia, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

(2) Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Klientowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klienta. Klient traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

(3) Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. TechniSat może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych Produktów, przez TechniSat od Klienta.

(4) O ile strony nie uzgodniły inaczej, prawo odstąpienia nie ma zastosowania do następujących umów:

a) umowy o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,

b) umowy o dostawę towarów, jeżeli po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały one nierozłącznie połączone z innymi towarami,

c) umowy o dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zerwana po dostarczeniu.

d) umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.§ 12 Reklamacje:

(1) Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres serwis@technisat.com lub drogą pocztową na adres:

TechniSat / Dział Sprzedaży - SERWIS ul. Polna 14 55-110 Prusice

(2) W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

(3) TechniSat rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

(4) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do TechniSat – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: serwis@technisat.com.

(5) W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu.